Psykodramagruppe

Du lurer kanskje på hva psykodrama er? Psykodrama-metoden stammer fra psykiateren og teatermannen Jacob Levi Moreno (1889 – 1974).

Han fant ut at svært mange mennesker har et innsnevret mønster av handlingsmåter både i pressede og mer åpne situasjoner. Vi har vært utsatt for undertrykkelse som barn, og viderefører selv undertrykkelsen av egne muligheter som voksne. Derved spiller mange av oss bare en liten birolle i våre egne liv. Vi overlater de store rollene og regien til andre. Mange er nysgjerrige på hva psykodrama egentlig er. På grunn av taushetsplikten innad i gruppen, vil andre interesserte ikke bli særlig klokere når de spør en av deltakerne om innholdet i en psykodramasesjon. Deltakerne har bare anledning til å si noe om sine følelser på eget tema som blir eksponert i gruppa – men skal være tause om hva andre har vist fra sine liv. Den tryggheten dette skaper er nødvendig for en god prosess i psykodrama gruppene.

Ved å spille ut scenebilder fra familien, fra arbeidsplassen eller fra andre viktige sosiale sammenhenger, blir våre egne mønstre tydeligere for oss, samtidig som vi kan gå dypere inn i tanker, følelser og handlingsmåter til viktige andre personer i vårt nære sosiale miljø.

Rollebyttet er derfor den sentrale teknikken i psykodrama. Gruppen rundt hovedpersonen, som i psykodramaet kalles protagonisten, går etter hovedpersonens anvisninger inn i de ulike rollene som på forhånd er blitt demonstrert av denne. Regissøren leder det hele, og setter også rammene for rolleutformingen til hjelpeegoene,(Betegnelsen på gruppedeltakeren som går inn i samspill med protagonisten). En positiv bieffekt av psykodramaet er at både protagonisten og gruppen får muligheter til å utvide sitt rollereportoar gjennom å gå inn i ukjente roller. Når en psykodrama gruppe har eksistert en tid, vil gruppedeltakerne selv spontant gå inn i roller. På den måten gir psykodrama også stort spillerom for spontanitet og kreativitet.

Når et psykodrama er avsluttet, begynner den viktige delingsfasen. Deltakerne gir her uttrykk for hva de kjenner igjen fra egne erfaringer i det som protagonisten har vist. Det er også mulig å dele de følelsene og tankene som dukker opp gjennom å spille en hjelpeegorolle. I delingen skal verken regissør eller deltaker gi gode råd. Det er kun deltakernes egne opplevelser som er gyldige.

Psykodrama har en uttrykksform som er ukjent for de fleste, men ganske mange finner seg til rette med denne formen. Du bør ikke på noen måter være en skuespiller in spe for å dra nytte av en psykodrama gruppe. Som deltaker i en gruppe må du først og fremst være villig til å møte din egen og ta del i andres smerte. Etter hvert som gruppa blir tryggere, blir avstanden mellom latter og gråt stadig kortere.

Det utbyttet som hver enkelt kan få i psykodrama kommer først og sist an på tillitten som utvikler seg i gruppa. Derfor må alltid gruppeprosessen komme til tydelig uttrykk i psykodrama. Gruppelederne er trenet til å ” se ” det ubevisste språket i psykodrama gruppen, men er samtidig selv gruppedeltakere og vil også komme på banen med egne følelser.

Dette er et tilbud til utsatte kvinner, menn og pårørende til misbrukte barn. Vi har valgt å sette en aldersgrense på 18 år.

Tror du denne gruppa kan være noe for deg, ta kontakt med senteret og få en samtale om dette.