Temadager

Incestsenteret startet i oktober 2003 med temadager.

Tema dager blir arrangert første torsdagen i hver måned, fra kl. 09.00 – 12.00.

Bakgrunnen for temadagene er at senteret ønsker å gjøre noe aktivt for å utvikle et nærmere samarbeid med det offentlige og private hjelpeapparat.

Senteret ønsker et samarbeid på tvers av etater og kommunegrenser, dette for å få en bredere og dypere innsikt i denne problematikken. Hensikten er å dra nytte av hverandres erfaring, hvor vi i fellesskap kan drøfte ulike tema innen denne problematikken.

Målsettingen med temadagene er å øke deltakernes egen kompetanse, for derav å gi de utsatte og deres familie en bedre hjelp.